เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาคมรับรองสิทธิ์และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว [10 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ [22 กันยายน 2566]
มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส [13 กันยายน 2566]
โครงการ วชร.๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา [28 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคชีน
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7085967
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7085967

สถิติ sitemap
วันนี้ 82
เดือนนี้2,686
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)19,716
ทั้งหมด 89,830


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ