ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่๗ ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุนพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง